ตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเอไอเอ นายวิระศักดิ์ นาเลื่อน
เลขที่ใบอนุญาต 5201097241 เลขที่ผู้แนะนำการลงทุน 065992

หน้าหลัก ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ ประกันสุขภาพเด็ก ประกันกันอุบัติเหตุ แผนมรดก ติดต่อตัวแทน

แผนประกันสุขภาพผู้ใหญ่ อายุ 21 - 85 ปี แผน 1

ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ - คุ้มครองผู้ป่วยในแบบไม่เหมาจ่าย (AIA H&S New Standard)
หมายเหตุ
1.เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย